Úvodní stránka

Vítáme Vás na oficiálních stránkách farnosti Uherské Hradiště

vloženo pondělí 23. března 2020

Modleme se s papežem: středa 25. 3. ve 12 hodin a pátek 27. 3. v 18 hodin

V těchto dnech zkoušky, kdy se lidstvo chvěje před hrozbou pandemie, chtěl bych všem křesťanům navrhnout, aby svoje hlasy volající k nebi spojili. Vybízím hlavy všech církví a představitele všech křesťanských společenství, spolu se všemi křesťany různých vyznání, volat současně k Nejvyššímu, všemohoucímu Bohu, recitací modlitby, kterou nás naučil Ježíš, náš Pán. Všechny tedy zvu, aby se - několikrát denně - ale všichni společně ve středu, 25. března, v poledne, pomodlili všichni zároveň Otče náš. V den, kdy si mnozí křesťané připomínají, že bylo Panně Marii zvěstováno Vtělení Slova, kéž Pán vyslyší jednomyslnou modlitbu všech svých učedníků, kteří se připravují na oslavu vítězství Zmrtvýchvstalého Krista.

S tímtéž úmyslem budu v pátek 27. března v 18 hodin předsedat modlitebnímu zastavení na nádvoří před bazilikou sv. Petra s prázdným náměstím. Všechny už nyní zvu k duchovní účasti pomocí komunikačních prostředků. Budeme naslouchat Božímu Slovu, vzneseme svoji úpěnlivou prosbu a budeme adorovat Nejsvětější svátost, kterou na závěr udělím požehnání Urbi et Orbi, spojené s příležitostí obdržet plnomocné odpustky.

Na virovou pandemii chceme odpovědět všeobecností modlitby, soucitu a laskavosti. Zůstaňme sjednoceni. Dejme pocítit svojí blízkost těm nejosamocenějším a nejvíce zkoušeným lidem; svoji blízkost lékařům, zdravotníkům a zdravotnicím, dobrovolníkům; blízkost státním představitelům, kteří přijali opatření tvrdá, ale pro naše dobro; blízkost policistům, vojákům, kteří udržují stálý pořádek na ulicích, aby se dodržovalo, co požaduje vláda pro dobro nás všech. Blízkost všem.

Zdroj https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30816

vloženo sobota 21. března 2020

4. neděle postní

Drazí bratři a sestry.

 

Stav karantény v naší zemi pokračuje. Veřejné bohoslužby jsou zrušeny.

My kněží sloužíme mše sv. soukromě a myslíme na vás ve svých modlitbách.

Nedělní povinnost účasti na bohoslužbách lze uskutečnit modlitbou při některé ONLINE mši svaté - https://mseonline.cz/

- https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200321modlitba-v-rodine2-undefined-4-nedele-postni

V neděli 22. 3. budou kněží k dispozici k individuální službě (sv. smíření aj.)

farní kostel sv. Františka Xaverského: 13:00 - 15:00

klášterní kostel Zvěstování Panny Marie: 15:00 - 17:00

Doporučujeme vám formu duchovního přijímání.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315co-je-duchovni-prijimani

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200314duchovni-prijimani

Naše kostely v Uherském Hradišti jsou otevřené denně během dne. Když půjdete kolem, nezapomeňte se individuálně na chvilku zastavit k modlitbě.

Zpověď je možná po předchozí domluvě.

Kromě toho Církev umožnila získání odpustků v urgentních případech epidemie.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200320cirkev-umoznila-ziskani-odpustku-v-urgentnich-pripadech-epidemie

Uděl, Otče, své požehnání naší farnosti a dej nám, abychom se stali radostnými v naději, pevnými v utrpení, vytrvalými v modlitbě, pozornými k potřebám bratří a sester a svědomitými na cestě obrácení, po níž kráčíme během této postní doby.

vloženo úterý 17. března 2020

Prohlášení českých a moravských biskupů ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné, – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

16. března 2020

Jménem biskupů Čech a Moravy

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

vloženo pondělí 16. března 2020

Xaver 65

Xaver 65 - tentokrát pouze k (hygienickému) stažení.

vloženo pondělí 16. března 2020

Litanie v čase nakažlivých nemocí

https://www.euportal.cz/Articles/42427-litanie-v-case-nakazlivych-nemoci.aspx

vloženo pátek 13. března 2020

Sdělení farnosti

Milí farníci,
svou nedělní povinnost naplňte sledováním bohoslužeb v rozhlase a v televizi. V neděli odpoledne budou kostely otevřeny k modlitbě a k přijetí svatého přijímání:

Farní kostel                     -    13:00 – 16:00
Františkánský kostel     -    16:00 – 18:00


Neděli prožijte v rodinách a ve společenství modlitby.

vloženo pátek 21. února 2020

Postní kapky 2020

  • Zamyšlení kardinála Tomáše Špidlíka
  • Liturgická modlitba pro daný den
  • Biblický citát s inspirativní myšlenkou
  • Nedělní liturgické texty a zamyšlení
Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den od Popeleční středy dostat krátké inspirace. Více na http://postnikapky.cz/ Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky

vloženo neděle 25. března 2018

Časopis Xaver

Poslední číslo časopisu najdete zde.

vloženo neděle 22. ledna 2017

Poutě a zájezdy

každá první neděle v měsíci - pěší pouť na Velehrad. 12:30 od kostela, případně 13:20 za tratí ve St.Městě