15. března 2020 – 3. neděle postní

16. března 2020 – 3. pondělí postníMilí farníci,všechny vás srdečně zdravím a jsem svámi vmodlitbě. Chci vás povzbudit vtéto nelehké době. Jak je dobré, že máme společenství církve, společenství farnosti a každou neděli vyznáváme, že věříme ve společenství svatých. Včera vneděli jsem obětoval mši svatou za vás, za farníky a dobrodince. I když kostel byl úplně prázdný, byli jste tam se mnouvšichni. Takovou výjimečnou situaci jsem ještě ve svém kněžském životě nezažil. Prostor chrámu byl naplněn Boží přítomností, přítomnosti svatých a svatých andělů a našich ochránců. Chci vás vtéto mimořádné době prosit, abyste respektovali nařízení vlády ČR a zachovávali karanténu. Rušíme všechny přípravy na svátosti, přípravu na svátost biřmování nebo na svátosti dětí spolu srodiči. Ruší se i soukromé přípravy rodičů na křest dětí nebo přípravy snoubenců na svatbu. Také vás prosíme, nepřicházejte na bohoslužby ve všední dnyi vneděli a respektujme výzvu našich biskupů. My, kněží, budeme stále naplňovat své poslání a budeme stát u oltáře a prosit za vás. Kněží chodí „do práce“ do kostela koltáři. Více využívejte ke mši sv. a kmodlitbě Rádio Proglas a Televizi Noe. Buďme vděčni za to, žemáme tyto sdělovací prostředky. Jediný lék proti této světové nákaze je modlitba. Udělejme si čas, jak nás vyzývají biskupové, kmodlitbě večer ve 20 hodin – kmodlitbě růžence, kmodlitbě korunky kBožímumilosrdenství. Nyní vám vřele doporučuji modlitbu arcibiskupa Jana Graubnera. Zařaďme tuto modlitbu do svých denních modliteb, hlavně vrodinách dětmi. Vytiskněte si ji a modletese ji společně manželé, rodiny sdětmi i sami. Věřme slovům Pána Ježíše, že „duch zla se přemáhá modlitbou a postem“.Před 10 dny jsem se sněkolika našimi farníky plavil na lodi po Galilejském moři a tam jsme si četli evangelium – radostnou zprávu o bouři na moři. Všichni apoštolové se obrátili ve výjimečné situaci na Ježíše: „Pane, zachraň nás!“ Napodobujme vtěchto rozbouřených dnech apoštoly a obracejme se na Ježíše – Zachránce, Spasitele. Vmodlitbě je svámi P. Josef