Fara

O faře samé ze starších dob nemáme mnoho zpráv, ale k roku 1466 se o ní dovídáme, že byla ve špatném stavu a její správce, německý kazatel a světský kněz Mikuláš, se zavázal velehradskému klášteru, že ji svým nákladem znovu opraví. I když se nepraví, kde tato farní budova stála, velehradský klášter totiž vlastnil v Uherském Hradišti více domů, zdá se, že již tehdy se jednalo o část dnešní budovy čp. 36. Původně však v tomto prostoru stály dva domy – fara (budova nejbližší ke vchodu do kostela sv. Jiří) a měšťanský dům.

Farní budovu zřejmě původně vlastnil velehradský klášter, s přechodem patronátního práva na město se vlastníkem stalo Uherské Hradiště. Oproti tomu sousední měšťanský dům vlastnil v roce 1612 kněz Jakub Bítomský, farář v Kelči, který jej odprodal Jetřichu Vienenskému za 1000 zlatých. V roce 1620 dům držel šlechtic Václav Jarský z Jar, dům však za něj vyhořel a zůstal 15 let pustý až do roku 1637, kdy jej purkmistr a rada města Uherského Hradiště „sub certis condicionibus“ prodali děkanu Václava Kulíškovi za 600 zlatých. Tato významná osobnost Moravy vytvořila v tomto domě samostatné kaplanství, ale po požáru města v roce 1681 byl dům stavebně spojen s farní budovou. Dva původní grunty tak dostaly v 18. století společné staré číslo popisné 47 jako farní dům města Uherského Hradiště. Zvláštní dispozice fary jako dva původní středověké objekty s hospodářským zázemím je patrná dodnes.

K faře náležely v minulosti i různá obročí. Z nemovitostí to byl především půllán ve Starém Městě, který pro farnost zakoupily vesnice Kostelany nad Moravou a Huštěnovice, aby nemusely platit povinné desátky. Dále to byla zahrada u staroměstského kostela a vinohrad v Mařaticích se sklepem, zbudovaným za děkana Laštovky v letech 1726-1746. Největší nadací však byl majetek z tzv. Kulíškovy nadace, která byla v době reformace určena pro zamýšlenou římsko-katolickou faru v Mařaticích. Přestože většina obročí, jako byly různé poddané dávky, roboty a desátky, po roce 1848 zanikly, zůstaly faře až do nejnovější doby různé nemovitosti v katastrech města Uherského Hradiště i okolních obcích.