30. května 2021 – slavnost Nejsvětější Trojice

V týdnu slavíme:

pondělí – svátek Navštívení P. Marie

úterý – sv. Justina, mučedníka

čtvrtek – slavnost Těla a Krve Páně

sobota – sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

 • Sbírka na církevní školy minulou neděli vynesla ve farním kostele 18.700,- Kč a u františkánů 20.700,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Májová pobožnost bude dnes v neděli u Boží muky na Rybárnách v 16.30 hodin.
 • Od úterý 1. 6. začne akce Otevřené brány. Oslovujeme průvodce z loňského roku, aby se nabídli k průvodcovské službě a zapsali se na papír v sakristii.
 • Příprava na svátost biřmování pokračuje na faře: první skupina v pondělí v 19:00 hodin, druhá skupina v pátek v 19:00 hodin.
 • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči pokračuje tento týden ve třech skupinách: ve čtvrtek v 16:30 hodin, pak v 17:15., v pátek v 17 hodin. Setkání je také na faře.
 • Setkáni seniorů bude ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
 • Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Ranní mše sv. bude u františkánů, večerní slavnost „Božího Těla“ začíná ve farním kostele v 18 hodin, následuje průvod městem do františkánského kostela. Rodiče, přiveďte své děti do průvodu s připravenými květy. Slavme tuto slavnost účastí na mši sv. jako svátek zasvěcený.
 • Na první pátek 4. 6. uvítáme ve farním kostele novokněze P. Josefa Hováda. Bude mít mši sv. v 7:30 hodin a po ní bude udělovat novokněžské požehnání.
 • Farnost Prakšice sděluje, že v sobotu 12. 6. budou oddáni Petr Vlachynský, farnost Uherské Hradiště, a Zuzana Špalková, farnost Prakšice.
 • Farní pouť na Sv. Hostýn se uskuteční v sobotu 17. července. Informace o pouti máte na vývěsce. Zapisujte se v sakristii.
 • Velké poděkování patří všem, kdo se zapojili do Noci kostelů, jak účinkujícím, tak organizátorům, hlavně Lucii Adamcové, Radce Maňákové a Radce Mrázové.
 • Sv. otec František nás vyzývá v měsíci květnu k modlitebnímu maratonu modlitby růžence. Tuto výzvu podporuje i arcibiskup Jan Graubner. Hlavní úmysl je prosit za ukončení pandemie a obnovení všech společenských aktivit. Úmysly na každý den jsou vystaveny na webu.