Zápis z děkanátní rady kněží děkanátu Uherské Hradiště ze dne 16. 3. 2022

Místo konání: Kunovice

Setkání bylo zahájeno společným setkáním v místním kostele, kde se uskutečnila bohoslužba slova pod vedením P. Felixe M. Žišky OFM.

Jednání probíhalo ve farním domě v Kunovicích. V úvodu místoděkan O. Miroslav Suchomel pogratuloval všem přítomným Josefům a po modlitbě DMC jsme přistoupili k samotnému jednání.

O. děkan P. Josef Říha s námi podrobně prošel všechny body ze setkání děkanů. Kromě podnětů z rady děkanů byla také reflektována vlastní témata ze života děkanátu.

Pastorační témata:

DĚKANÁTNÍ CENTRUM PRO RODINU

S kněžími jsme opětovně řešili situaci děkanátního centra pro rodinu. Na dotaz P. Jana Lišky: Kolik farníků z našich farností využívá programů a služeb, která byla v minulosti od centra poskytována? Byla dána odpověď: s výjimkou desítky párů snoubenců jako přípravy snoubenců farníci z jiných farností, kromě Uh. Hradiště, aktivit centra příliš nevyužívají. Důležité aktivity jsou Manželské revize a Manželské večery pod vedením P. F. Žišky. Nabízí se otázka, zda je vůbec centrum pro rodinu v našem děkanátu potřebné ve smyslu zajišťování programu s propojením mezi jednotlivými farnostmi. Organizace příprav pro snoubence je však nezbytná, protože jednotlivé farnosti si nedokáží být v této oblasti soběstační. P. Felix Žiška OFM vznesl připomínku, že by bylo dobré mít na centru odborníka z oboru manželského poradenství. Výše jmenovaný také poukázal na aktivitu CPR „manželské revize“, které se účastní i farníci mimo farnost Uh. Hradiště.

Opět zazněla otázka, jak posílit tým těch manželů, kteří by byli ochotni ujmout se příprav snoubenců. Od P. Lišky zazněl konkrétní návrh, který děkan P. Říha zadal jako úkol do příštího setkání, aby každý farář poreferoval, kolik manželů ze své farnosti v této záležitosti oslovil a s jakou reakcí se setkal a získal pro společnou práci v děkanátu.

UKONČENÍ KURZU PAST. POMOCNÍKŮ

Kurz bude ukončen 23. dubna poslední přednáškou. Bylo stanoveno datum závěrečných zkoušek na sobotu 7. 5. Kněží, kteří přednášeli jednotlivé disciplíny, mají do konce března odevzdat otázky ke zkoušce.

UKONČENÍ LEKTORSKÉHO KURZU

Paní Martina Pavlíková ukončila přípravu lektorů praktickou četbou v kostele. Lektorský kurz bude ukončen ve čtvrtek 28. 5. při mši svaté v Uherském Hradišti v 18.00. Celebrantem bude biskup Antonín Basler, který frekventantům předá osvědčení.

Administrativní témata: Zaznělo upozornění ohledně nových vizitačních formulářů a plánovaných návštěv ředitelů škol a starostů v rámci vizitací.

Ekonomická témata:

Zvláště jsme se zastavili u bodů týkajících se ekonomické situace v diecézi a byli jsme P. Říhou naléhavě vyzváni k přispívání do fondu kněžské solidarity a zodpovědnému odesílání tematických sbírek a dalších odvodů na AO.

Také jsme řešili, jak využijeme prostředky z děkanátního fondu. Jednohlasně byla odsouhlasena jednorázová odměna pro naše účetní. Ostatní prostředky budou ponechány na účtu pro případ pomoci uprchlíkům nebo k podpoře mládeže pro případnou účast na Světových dnech mládeže v Lisabonu.

Další aktivity v děkanátu:

Příští setkání děkanátní rady bude 20. dubna v Uherském Hradišti za účasti biskupa Josefa Nuzíka.

30. dubna se uskuteční děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehradě. Program zajištují farnosti Bílovice, Nedakonice a Kostelany, Ostrožská Nová Ves.

V červnu se uskuteční pouť kněží spolu s kostelníky a varhaníky. Termín a trasa bude upřesněn na setkání v dubnu.

Zapsal P. Liška Jan