24. dubna 2022 – Neděle Božího milosrdenství

V týdnu slavíme:

pondělí – svátek sv. Marka, evangelisty

pátek – sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

  • Děkujeme za dary na Boží hrob v Jeruzalémě. Darovali jste ve farním kostele 2.880,- Kč. Nedělní sbírka na potřeby diecéze vynesla 72.600, Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Zítra v pondělí je setkání biřmovanců nad Písmem svatým. Skupina, která se pravidelně schází v pátek, bude mít výjimečně setkání v pondělí v 17 hodin na faře. Od 19 hodin je pravidelné setkání pondělní skupinky.
  • Setkání manželů Jedno srdce je v úterý v 17 hodin u františkánů. Nutno se přihlásit emailem.
  • Modlitba za odvrácení války na Ukrajině pokračuje každý čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
  • Celodenní vizitace farnosti biskupem Antonínem Baslerem proběhne ve čtvrtek. Zveme jak nové lektory, tak i dřívější absolventy do farního kostela, aby se zúčastnili přednášky a mše sv. s o. biskupem Baslerem v 18 hodin. Novým lektorům budou předány diplomy.
  • V týdnu odjíždějí farníci na pouť do Compostelly. Vzadu na stolku jsou papíry, kde napište úmysly modliteb, za co se poutníci budou modlit. Odevzdejte do krabičky.
  • Pouť za duchovní povolání a rodiny je v sobotu v bazilice na Velehradě. Zve nás otec arcibiskup, abychom se sešli v 15 hodin k modlitbě růžence a k adoraci. V 17 hodin je mše sv.. Udělejme si jako rodiny čas na tuto pouť.
  • Příští neděli začíná měsíc květen, měsíc P. Marie. Proto se sejdeme jako pravidelně na 1. máje v 15 hodin na Rochusu ke mši svaté. V Mařaticích nebude mše sv..
  • Otevřené brány budou v obou kostelech v květnu a červnu během soboty a neděle. Během prázdnin budou kostely otevřené od úterý do neděle po celý den.
  • Pouť na horu sv. Klimenta bude v neděli 8. května. Zveme všechny, kdo se připravují na sv. biřmování. Zveme také všechny jejich rodiny a ostatní farníky. Připojte se k nám a setkejme se na mši sv. v 15 hodin.