12. června 2022 – slavnost Nejsvětější Trojice

V týdnu slavíme:

pondělí – sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

čtvrtek – slavnost Těla a Krve Páně

 • Poděkování patří všem, kdo měli podíl svou účastí a přípravou programu Noci kostelů.
 • Děkujeme rodičům dětí, které v týdnu uklízeli kostel.
 • Sbírka na církevní školy minulou neděli vynesla 27.600,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Slavnost 1. sv. přijímání dětí je dnes ve farním kostele na mši sv. v 10 hodin.
 • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
 • Slavnost „Božího Těla“ bude ve čtvrtek. Ranní mše sv. bude u františkánů. Večerní slavnost bude v 18 hodin ve farním kostele. Po mši sv. bude průvod městem k 4 oltářům až k františkánů. Přijďte především rodiny s dětmi. Děti ať si vezmou do průvodu květiny.
 • Příprava na sv. biřmování je v pátek v 19 hodin ve farním kostele. Účast všech nutná.
 • Slavnost svátosti biřmování proběhne příští neděli ve farním kostele při mši sv. v 10 hodin. Udělovatelem svátosti biřmování bude Mons.biskup Josef Nuzík.
 • Farní den jako Den rodin se uskuteční v neděli 26. června. Začneme mši sv. v 10 hodin, která bude obětována za rodiny naší farnosti. Také poděkujeme za 40 let kněžství. Pak jste zváni na společný oběd na farní zahradu. Od 13:30 bude program jak pro děti, tak i přednáška pro rodiče. Udělejte si na toto setkání čas. Bude dobré, když něco sladkého přinesete na stůl.
 • Charita Uh. Hradiště hledá plný úvazek pastoračního asistenta. Informace na webu charity.
 • Farní pouť na Sv. Hostýn připravujeme na sobotu 16. července. Zveme hlavně rodiny. Kdo pojedete autobusem, hlaste se v sakristii. 200,- Kč za dopravu se platí v autobuse.