Svátosti

Svátosti

 •  
  Křest

  krest

  „Jděte do celého světa, získejte za učedníky všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
  a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“
  (Mt 28,19–20)

   

  Křest je základem křesťanského života a otevírá bránu do života s Kristem, k dalším svátostem a do společenství věřících – církve.

  Křest nás spojuje s Bohem, odpouští nám hříchy a uděluje duchovní dary.


  Podmínky:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista (u dětí víra rodičů)
  • kmotr má být praktikující katolík, který přijal svátost biřmování
  • příprava rodičů před udělením svátosti křtu

   

  O křest dítěte žádají osobně rodiče na faře v Uh. Hradišti na Masarykově náměstí.

  Příprava rodičů před křtem probíhá na faře po osobní nebo telefonické domluvě.

  Křty dětí se udělují každou druhou neděli v měsíci ve farním kostele nebo po osobní domluvě.

  Příprava školních dětí na křest probíhá během školní docházky 2 roky.

  Příprava dospělých katechumenů trvá nejméně jeden rok. Dospělí se křtí obvykle o Velikonocích.

   

 •  
  Biřmování

  birmovani

  „Přijměte pečeť darů Ducha svatého.“ (z obřadu biřmování)

   

  Biřmování zdokonaluje křestní milost a vtiskuje do duše nezrušitelné znamení.

  Je přijetím pečeti darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře.

  Je to svátost křesťanské dospělosti, obdoba maturity.


  Podmínky:

  • věk alespoň 16 let
  • křest
  • kmotr, který přijal svátost biřmování
  • dostatečná příprava

   

  Příprava probíhá pod vedením kněze a ve skupinkách vedené katechety.

  Předběžný termín další přípravy: podzim 2023.

   

 •  
  Eucharistie (svaté přijímání)

  prijimani

  „Já jsem živý chléb, který sestoupil z nebe…
  Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný.“
  (Jan 6,51.54)

   

  Církev ukládá povinnost přijetí Eucharistie alespoň jednou do roka (o Velikonocích).

   

  Podmínky:

  • víra v přítomnost Pána Ježíše v proměněném chlebu a vínu
  • vykonat svátost smíření (zpověď)
  • zachovat eucharistický půst 1 hodinu před svatým přijímáním
  • pro ženaté a vdané žít v církevně uzavřeném manželství

  Přijmout Eucharistii můžeme i 2x denně (podmínka: účast na celé druhé mši svaté). Nemocní mohou přijímat svátost oltářní kdykoliv na požádání.


  Adorace Nejsvětější svátosti (klanění)

  Farní kostel sv. Františka Xaverského:

  • každé pondělí od 17:30 do 17:50
  • každý pátek od 6:30 do 7:30

  Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie:

  • každý pátek od 15:00 do 17:50

   

 •  
  Svátost smíření (zpověď)

  zpoved

  „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny,
  komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20,22–23)

   

  Zpověď odpouští po vyznání hříchy Kristovou mocí. Usmiřuje člověka s Bohem a lidmi.


  Podmínky:

  • zpytování svědomí
  • lítost
  • předsevzetí již nehřešit
  • vyznání hříchů před knězem – je nezbytné vyznat všechny těžké hříchy
  • pokání – ve svátosti smíření dostává kajícník pokání, aby napravil a odčinil viny (modlitba, almužna, skutek milosrdenství)

  Povinnost přijmout svátost smíření má každý pokřtěný 1x za rok o Velikonocích. Církev však doporučuje 1x za měsíc.

  U všedních – lehkých hříchů není zpověď nutná, ale církev ji doporučuje.

  Pravidelná měsíční zpověď všedních hříchů vychovává svědomí, pomáhá bojovat proti zlým náklonnostem, uzdravuje duši a rozvíjí Boží život v nás.


  Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti:

  Farní kostel sv. Františka Xaverského ve všední dny:

  • půl hodiny přede mší svatou
  • středa před prvním pátkem od 17:00 do 17:45
  • první pátek v měsíci od 6:35 do 9:00

  Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie ve všední dny:

  • půl hodiny přede mší svatou
  • každý pátek od 15:00 do 17:45

   

 •  
  Pomazání nemocných

  pomazani

  „Je někdo z vás nemocen? Ať si zavolá kněze církevní obce,
  a ten ať se nad ním modlí a maže ho olejem ve jména Páně.“ (Jak 4,14)

   

  Cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost, která posiluje v důsledku těžké nemoci a stáří. Službu nemocným poskytuje pouze kněz.

  Svátost pomazání pomáhá, pozvedá, uzdravuje a odpouští hříchy skrze víru nemocného, pomazání svátostným olejem a modlitbu kněze.


  Podmínky:

  • každý vážně nemocný (tělesně i duševně), umírající, i když je v bezvědomí
  • nebo každý nemocný před operací
  • nebo při zhoršení zdravotního stavu

  V naší farnosti se svátost nemocných uděluje společně pro zájemce, kteří mohou chodit, jednou za rok, obvykle v době postní – bývá to včas ohlášeno v kostele.

  Jinak se tato svátost uděluje na požádání před nástupem do nemocnice, v nemocnici i doma.


  Nemocniční kaplan:

  Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski.

  služební mobil: 730 597 388 | e-mail: [email protected]

  Nemocniční kaplan koná návštěvy nemocných včetně udílení svátostí (svátost smíření, svátost pomazání nemocných, svaté přijímání).

  Více informací na www.frantiskani.uh.cz/nemocnicni-kaplan

   

 •  
  Manželství

  manzelstvi

  „Opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě a budou ti dva jedno tělo.
  Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Mt 19,5–6)

   

  Bůh již samotným stvořením člověka jako muže a ženy dává najevo, že manželství dostává zvláštní poslání od Boha.

  Bůh chce, aby se muž a žena podíleli na stvořitelském Božím díle.

  Bůh je také přítomen v lásce křesťanů a posiluje manžele v jejich společném životě.

  Tuto svátost si udělují snoubenci navzájem.


  Podmínky:

  • křest (potvrzení o křtu)
  • svobodní
  • minimální věk 18 let
  • mít úmysl žít jednotu, věrnost a nerozlučitelnost manželství
  • souhlas k přijetí dětí
  • 2 svědci

  Poznámka:

  Před uzavřením manželství je dobré přijít na faru 1/2 roku dopředu, domluvit se na termínu přípravy a samotné svatby, vypsat protokol a další náležitosti, potřebné k uzavření církevního sňatku.

  O přijetí svátost manželství mohou žádat snoubenci, když alespoň jeden z nich je pokřtěný.

  Příprava na manželství je na faře a skládá se z osmi setkání. První čtyři vede rodinné centrum a další čtyři jsou s knězem, který je bude oddávat.

  Více informací najdete na stránkách našeho Centra pro rodinu:
  www.uherske-hradiste.dcpr.cz/programy/pro-snoubence.html

   

 •  
  Kněžství

  knezstvi

  Kněz jedná jménem církve, když přednáší Bohu modlitby církve
  a především když přináší eucharistickou oběť
  .

   

  Kněz jedná jménem církve, když přednáší Bohu modlitby církve a především když přináší eucharistickou oběť.

  Od prvotních dob je služebné kněžství uděleno svěcencům ve třech stupních: biskupském, kněžském a jáhenském.

  Pán Ježíš si vybírá a volá mladé muže, aby ho následovali ve službě věřícím v církevním společenství.


  Podmínky:

  • římskokatolické vyznání
  • středoškolské vzdělání ukončené maturitou
  • svobodný (s úmyslem zachovávat celibát)

  Ten, kdo cítí povolání ke kněžské službě, osloví faráře, který ho doporučí biskupovi.

  Formace a studium probíhá na CMTF UP v Olomouci. Svěcení uděluje biskup.